GEO.XMC.PL – Planeta Ziemia

„Geo” po polsku oznacza „ziemia”, „karto” to „mapa”, a „grafo” to „pismo” lub „rysunek”.

Planeta Ziemia to trzecia od Słońca i jedyna zamieszkana planeta w Układzie Słonecznym. Ziemia jest kulistym ciałem niebieskim, którego powierzchnia pokryta jest w 71% wodą. Atmosfera Ziemi składa się głównie z azotu, tlenu i innych gazów, które utrzymują warunki odpowiednie dla życia na jej powierzchni.

Na Ziemi znajduje się wiele różnorodnych ekosystemów i zasobów naturalnych, które są niezbędne dla przetrwania ludzi i innych organizmów. Jednak ludzka działalność, w tym w szczególności przemysł, rolnictwo i urbanizacja, ma negatywny wpływ na środowisko naturalne i zagraża równowadze ekologicznej planety.

Dlatego ważne jest, aby działać w sposób odpowiedzialny i dbać o Ziemię, by zapewnić jej trwałe i zrównoważone funkcjonowanie dla przyszłych pokoleń.
*** Czytelnia ***

 • Geo Karto GraFO

  Geo Karto GraFO

  W razie konieczności wywłaszczenia nieruchomości mapa do opracowania planu realizacyjnego powinna zawierać również przebieg granic nieruchomości. Do tej mapy powinien być dołączony wykaz jej właścicieli. Jeżeli brakuje aktualnych map w określonych wyżej skalach, a właściwe usytuowanie obiektu lub zamierzona zmiana sposobu wykorzystania terenu nie są uzależnione od zmian granic władania, to do opracowania planów realizacyjnych […]

  Czytaj dalej…

 • Skale i Rozmiary MAP

  Skale i Rozmiary MAP

  Ze względu na skalę, w jakiej wykonana jest mapa, wyróżniamy mapy: Do ustalenia miejsca realizacji inwestycji budowlanych wykorzystuje się aktualne mapy sytuacyjne lub sytuacyjno – wysokościowe, sporządzone przede wszystkim jako kopia mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów. Do tych celów mogą też być użyte dwukrotne powiększenia lub pomniejszenia tych map. Do opracowania planu realizacyjnego wykorzystuje […]

  Czytaj dalej…

 • Podział Map i Terytorii

  Podział Map i Terytorii

  Mapy dzielimy według: Ze względu na skalę, w jakiej wykonana jest mapa, wyróżniamy mapy: Do ustalenia miejsca realizacji inwestycji budowlanych wykorzystuje się aktualne mapy sytuacyjne lub sytuacyjno – wysokościowe, sporządzone przede wszystkim jako kopia mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów. Do tych celów mogą też być użyte dwukrotne powiększenia lub pomniejszenia tych map.

  Czytaj dalej…

 • Mapy Definicja

  Mapy Definicja

  Mapa – (łc. mappa serweta, obrus) rzut na płaszczyznę odpowiednio pomniejszonej powierzchni Ziemi lub jej wycinka wg ściśle określonych zasad odwzorowywania, z użyciem umownych znaków graficznych i generalizowaniem obrazu. To graficzne przedstawienie na płaszczyźnie wybranych cech powierzchni Ziemi oraz zjawisk przyrodniczych i społecznych. Cechy mapy: Elementy mapy:

  Czytaj dalej…

 • Zadania Kartografii

  Zadania Kartografii

  W ujęciu zadaniowo–czynnościowym zadania geodezji i kartografii polegają na : Mnogość i różnorodność informacji o środowisku geograficznym wymaga takiego ich przedstawienia, aby istniała możliwość poprawnego odczytania i interpretacji tych informacji. Taką możliwość dają przede wszystkim metody kartograficzne, czyli mapy. Przetworzone modele rzeczywistości geograficznej w postaci map, stanowią więc podstawowe źródła informacji o terenie i wybranych […]

  Czytaj dalej…

 • Kartografia Znaczenie

  Kartografia Znaczenie

  Kartografia –(łc. charta ‘papier’ + gr. gráphein ‘pisać’) geogr., poligr. nauka zajmująca się mapami, ich sporządzaniem, drukiem i wykorzystaniem. To nauka o metodach sporządzania, powielania i  zastosowaniu map. Definicja Brytyjskiego Towarzystwa Kartograficznego z 1964 podaje, że jest to nie tylko nauka i technologia, ale też sztuka sporządzania map oraz ich badanie jako dokumentów naukowych, a także dzieł sztuki. Początki kartografii sięgają […]

  Czytaj dalej…

 • Realizacja Planu GEO

  Realizacja Planu GEO

  Geodezyjne opracowanie realizowanego planu zagospodarowania terenu, na którym zamierzone jest wykonanie inwestycji budowlanych w dalszej części zwanego planem realizacyjnym, polega na obliczeniu i podaniu na mapie elementów geodezyjnych niezbędnych do wyznaczenia w terenie usytuowania poziomego i pionowego realizowanych obiektów budowlanych. Do opracowywania geodezyjnego i wyznaczania w terenie planu realizacyjnego ulicy materiałami wyjściowymi są: Na mapę […]

  Czytaj dalej…

 • Plany Geodezyjne

  Plany Geodezyjne

  Do zakresu geodezji ogólnej należą więc przede wszystkim czynności pomiarowe związane z opracowywaniem map sytuacyjno – wysokościowych dla celów projektowych z lokalizacją i utrwaleniem w terenie głównych osi budowli oraz poziomu ich “zera hera”. Doniosłą rolę w koordynacji przestrzennej obiektów inżynierskich ma geodezja miejska stanowiąca część geodezji gospodarczej, która obejmuje geodezyjne opracowanie i wyznaczanie w […]

  Czytaj dalej…