Geo Karto GraFO - geo.xmc.pl

Globus

Geo Karto GraFO

W razie konieczności wywłaszczenia nieruchomości mapa do opracowania planu realizacyjnego powinna zawierać również przebieg granic nieruchomości. Do tej mapy powinien być dołączony wykaz jej właścicieli. Jeżeli brakuje aktualnych map w określonych wyżej skalach, a właściwe usytuowanie obiektu lub zamierzona zmiana sposobu wykorzystania terenu nie są uzależnione od zmian granic władania, to do opracowania planów realizacyjnych mogą być wykorzystane opracowania kartograficzne w formie szkiców sytuacyjnych.

Geodezja Globus XMC.PL

W przypadku realizacji:

  • tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych trwale z terenem,
  • obiektów budowanych przez osoby fizyczne, chyba że ze względu na rodzaj zabudowy lub warunki terenowe zachodzi konieczność opracowania planu realizacyjnego na mapie,
  • pojedynczych gospodarczych obiektów budowlanych w jednostkach uspołecznionej gospodarki architektury ogrodowej oraz pojedynczych budowli na terenach zieleni publicznej oraz zieleni osiedlowej,
  • pojedynczych obiektów budowlanych na terenach campingów i biwaków, w razie zmiany sposobu wykorzystania terenu, szkic sytuacyjny, sporządzony na podstawie mapy ewidencji gruntów, powinien przedstawiać aktualny stan zagospodarowania terenu.

Na szkicu sytuacyjnym należy także umieścić:

  • orientacyjne położenie terenu lub stron świata, ulic (dróg) i sąsiednich nieruchomości,
  • oznaczenie istniejących elementów zagospodarowania terenu i zieleni wysokiej oraz niezbędne miary, które mogą warunkować usytuowanie projektowanych obiektów,
  • skale opracowania,
  • informację o wykorzystanych materiałach do sporządzenia szkicu oraz określenie celu, jakiemu szkic ma służyć,
  • datę wykonania, nazwę (nazwisko) oraz adres wykonawcy szkicu i jego podpis.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *