Uncategorized - Strona 2 z 3 - geo.xmc.pl
Kategoria: Uncategorized

 • Geodezja Podział

  Geodezja Podział

  Geodezję jako naukę i technikę dzielimy zwykle na geodezję: Wyższą – jej zadaniem jest badanie i wyznaczanie rozmiarów i kształtu bryły ziemskiej lub jej znacznych części z uwzględnieniem krzywizny powierzchni odniesienia. Ogólną (gospodarczą) – zwaną dawniej geodezją niższą lub miernictwem, zajmuje się szczegółowymi pomiarami sytuacyjnymi (poziomami) i wysokościami lub sytuacyjno-wysokościowymi na mniejszych obszarach rozpatrywanych w…

  Czytaj dalej…

 • Geodezja Jako Nauka

  Geodezja Jako Nauka

  Geodezja >> jest jedną z najstarszych dziedzin nauki i techniki. Pojęcie geodezja, wprowadzone przez Arystotelesa, pochodzi od greckich wyrazów γ η – ziemia oraz δαίνυμi (czas przyszły – δαίσω ) – dzielić. Stąd dosłownie termin geodezja oznaczałby podział ziemi. W rzeczywistości pojęcie geodezja zarówno w starożytności, jak i obecnie określa w najogólniejszym ujęciu naukę i…

  Czytaj dalej…

 • Geodezja znaczenie

  Geodezja znaczenie

  W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza: Geodezja ma szczególne znaczenie w rozwoju wielu dziedzin społeczno-gospodarczych naszego kraju. Planowanie przestrzenne miast i osiedli w ramach uprzemysłowienia kraju, urbanizacja i budownictwo powszechne, urządzanie terenów zielonych i kształtowanie środowiska przyrodniczego – wymagają wstępnych prac geodezyjnych, sporządzenia podkładu geodezyjnego dla celów ewidencji gruntów i budynków.

  Czytaj dalej…

 • Gospodarowanie przestrzenią

  Gospodarowanie przestrzenią

  Projektowanie i gospodarowanie przestrzenią na zamieszkiwanych przez ludzi terenach nie jest wynalazkiem naszych czasów. W najdawniejszych ludzkich osiedlach są wyraźnie widoczne założenia planistyczne. Widać celowość usytuowania grodu czy osiedla, zapewniającego warunki obronne oraz dostęp do wody i źródeł żywności. Planowanie zapewnia odpowiedni podział przestrzeni na tereny zabudowy o różnych funkcjach – administracyjne (zazwyczaj usytuowane w…

  Czytaj dalej…

 • Planowanie przestrzenne

  Planowanie przestrzenne

  Całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju. Planowanie przestrzenne to sztuka organizowania przestrzeni na potrzeby człowieka, przy jednoczesnym uwzględnieniu wzajemnych powiązań poszczególnych regionów, a nawet nadrzędnych interesów ogólnokrajowych. Planowanie przestrzenne w skali kraju to np. lokalizacja nowych ośrodków przemysłowych bądź od podstaw, w skali regionu – np. lokalizacja terenów rolniczych, turystycznych itp., w skali miasta –…

  Czytaj dalej…

 • Ochrona litosfery

  Ochrona litosfery

  Degradacja litosfery jest procesem wieloprzyczynowym, skomplikowanym i mocno zaawansowanym, a jednocześnie bardzo dotkliwym i groźnym dla całej ludzkości. Skuteczna ochrona tego elementu środowiska nie może więc polegać na pakiecie działań skoncentrowanych wyłącznie na samej litosferze. Przeciwstawienie się narastającym zagrożeniom litosfery jest możliwe przy realizacji kompleksowego, strategicznego programu ochrony środowiska, ściśle powiąza­nego z gospodarką funkcjonującą na…

  Czytaj dalej…

 • Degradacja Litosfery

  Degradacja Litosfery

  Degradacja wskutek czynników naturalnych. Do czynników naturalnych, powodujących degradację naturalną gleb, można zaliczyć zmiany klimatyczne, zmiany szaty roślinnej oraz przemieszczanie i degradację gleby wyniku erozji. Źródłem degradacji litosfery są także jej współoddziaływania z atmo­sferą i hydrosferą. Obumarłe składni­ki biocenozy również wnoszą dolitosfery zanieczyszczenia przechwycone z hydrosfery i atmosfery. W ramach nieustannego krążenia substancji i pier­wiastków…

  Czytaj dalej…

 • Stan i przyczyny degradacji gleb

  Stan i przyczyny degradacji gleb

  Degradacja gleby – polega na spadku jej urodzajności spowodowanym takimi czynnikami środowiska, które pogarszają warunki życia i plonowania roślin uprawnych, wpływają trwale na skład gatunkowy roślinności, zmniejszają wartość użytkową płodów rolnych i leśnych oraz pogarszają ekologiczną funkcję w ekosystemach przez pokrywę glebowo-roślinną. Skutkiem działania tych czynników jest obniżenie jakości i ilości próchnicy w glebie, wymywanie…

  Czytaj dalej…